De taak van de architect


Het is zeer belangrijk dat u de taak van uw architect ten volle begrijpt.
Het takenpakket van de architect kan best in verschillende stappen omschreven worden.
Het begint bij een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vervolgens maken wij voor u een ontwerp dat later verder uitgewerkt kan worden om een bouwaanvraag te kunnen indienen.
Wij kiezen samen naar geschikte aannemers en volgen de werken nauwkeurig op tot de oplevering van uw project.
De werfopvolging is wettelijk verplicht. Enkel dan kan de architect zijn verantwoordelijkheid opnemen en is hij verzekerd.
De verschillende stappen worden hieronder verder in detail uiteengezet:

Kennismaking

De keuze van de architect is ongetwijfeld één van de belangrijkste beslissingen in het hele bouwproces. Hij zal grotendeels bepalen hoe je woning er zal uitzien. 
De architect staat u terzijde. Hij is van a tot z uw deskundig raadgever in bouwzaken. In alle fasen van het bouwproces - zelfs al van bij de verkaveling van de bouwgrond of de aankoop ervan - kan u bij hem aankloppen om een beroep te doen op zijn ervaring en advies. 
Met uw architect praat en zoekt u tot het project - uw eigen, persoonlijk project - op papier staat zoals u het wilt. Hij zal rekening houden met uw smaak, uw stijl en uw budget. Samen met hem bepaalt u ook de materialen en technieken die u wenst te gebruiken voor uw huis.

 Daarenboven is de architect niet enkel verantwoordelijk voor het concept en de plannen van je woning, hij zorgt ook voor de controle van de werken, het nazicht van de facturen, het vergelijken van de prijsoffertes, enz. 
Het is niet alleen belangrijk dat je een goede architect vindt, hij moet ook volledig op jouw golflengte zitten. Zowel op architectonisch vlak als op menselijk vlak. Daarom is een voorafgaand gesprek een must. Dit gesprek, dat in principe gratis is, houdt geen enkele verplichting in.
Als je een architect gevonden hebt met wie je in zee wilt gaan, wordt een overeenkomst gemaakt.
Het contract tussen bouwheer en architect omvat een omschrijving van de opdracht, het honorarium en de betalingsmodaliteiten, de wijze van uitvoering van de werken, de clausules ter ontbinding van het contract, ...
Soms wordt er een overeenkomst afgesloten waarbij de architect geen controle op de werken uitvoert of waarbij zijn verantwoordelijkheid stopt wanneer de woning winddicht is. Dergelijke overeenkomsten zijn niet wettelijk en zijn absoluut af te raden. Het geld dat je er mee uitspaart, weegt niet op tegen het risico van een slechte uitvoering.

Haalbaarheid en Studie

Het is mijn taak om al uw wensen waar te maken en rekening te houden met belangrijke voorwaarden zoals, uw budget, de timing, energiezuinig bouwen stedenbouwkundige voorschriften, … . Uw programma is zeer persoonlijk en zal de indeling en uitzicht van de woning grotendeels bepalen. Dit maakt uw ontwerp uniek! De nodige ruimten worden overlopen, ik noteer uw voorkeuren voor de materialen en uw persoonlijke wensen worden in het ontwerp opgenomen (bvb open haard, verwarmingstechnieken, licht, ruimtegevoel, … en zoveel meer). Het welslagen van uw droom is mijn uitdaging.

Het Voorontwerp

Het is belangrijk dat de architect weet wat je budget is, wat jouw wensen zijn, welke stijl je graag ziet, wat je anderzijds helemaal niet mooi vindt, op welke manier je leeft en woont, enz. 

 Hoe meer de architect van je weet, hoe groter de kans dat zijn ontwerp je bevalt. Wees dus niet te zuinig met ‘boodschappenlijstjes’.
Tracht niet je wensen voor te stellen aan de hand van een plan, dit zal de mogelijkheden sterk beperken. Een geschreven ‘programma van eisen’ zal beter dienst doen. 
Op basis van deze gesprekken en de stedenbouwkundige bepalingen maakt de architect een voorontwerp. Dat kan bestaan uit een grondplan, een computertekening of zelfs een maquette met daarbij een benaderende kostenraming.

Bouwaanvraag- en uitvoeringsdossier

Nadat het voorontwerp bijgewerkt is, zodat het volledig past in het verwachtingspatroon en het budget van de bouwheer, wordt er een bouwaanvraagdossier opgesteld. Dat bestaat onder meer uit situatie- en oriëntatieschetsen, geveltekeningen, een aantal foto’s van het terrein, de isolatieberekeningen en uiteraard ook de bouwaanvraagformulieren. De architect staat in voor de volledige samenstelling en afhandeling van het aanvraagdossier.

Als de vergunning wordt afgeleverd of eventueel voordien al, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit omvat naast de uitvoeringsplannen ook een lastenboek en een meetstaat. De architect zal ook instaan voor het aanstellen van alle ingenieurs en studiebureaus die voor het project noodzakelijk zijn ( grondonderzoek, stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinatie, EPB, …) .

Het lastenboek bestaat uit een omschrijving van de werken en de richtlijnen voor de uitvoering. Ook de materiaalkeuze, de kleur, de verwerking, enz. staan hierin vermeld.
De meetstaat is een opmeting van de hoeveelheden van de gebruikte materialen en dient als basis voor de prijsofferte van de aannemers.

De aannemer en de architect

De architect helpt je met het vergelijken van de offertes van de verschillende aannemers en geeft je advies bij de keuze van de aannemer.

Als er een akkoord is tussen bouwheer en aannemer is het aan de architect om te controleren of de aannemer zijn taak naar behoren uitvoert, of alles gebeurt conform het lastenboek. Daarom is het belangrijk dat er werfvergaderingen worden gehouden met de bouwheer, de aannemer en de architect. Hierbij worden de uitgevoerde werken door de drie partijen geëvalueerd. De architect maakt hiervan een werfverslag dat door de drie partijen ondertekend wordt en dat als leidraad dient voor de verdere werkzaamheden. Bij eventuele discussies kan dat als bewijsmateriaal gebruikt worden.

De architect staat de bouwheer ook op administratief vlak bij. Hij controleert de facturen van de aannemer en bij eventueel meerwerk gaat hij na of de prijsberekening van de aannemer overeenstemt met wat in de aannemingsovereenkomst stond vastgelegd.

Budget en ereloon

Een goede architect moet niet alleen creatief zijn, hij moet ook in staat zijn zich te houden aan het vooropgestelde budget.

Tijdens de bouw behoort het ook tot de taak van de architect het budget onder controle te houden. Als hij zijn verplichtingen nakomt en op creatief, technisch en organisatorisch vlak doet wat van hem verwacht wordt, is hij zijn ereloon zeker waard.
Hoeveel het ereloon concreet bedraagt, kan op verschillende manieren bepaald worden. Door een bepaald percentage van de totale aannemingssom. bvb 7 % voor een volledige nieuwbouw of 12 % bij een verbouwing. Dan kan de architect naar behoren en in alle onafhankelijkheid zijn taak uitvoeren. 
Er wordt meestal een forfaitaire prijs aangerekend en in uitzonderlijke gevallen werkt de architect tegen een bepaald uurloon.
De betaling wordt in principe uitgevoerd in meerdere schijven, naarmate het project vordert. U kunt ervan uitgaan dat 50% van het werk uitgevoerd wordt vóór het indienen van de bouwaanvraag.

Nevenstudies

Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien.

1. Opmetingsplannen (bij verbouwing)
Het opmeten van bestaande panden wordt uitgevoerd door ons eigen bureau met aangepaste meetapparatuur (lasermeting e.a.). Indien gewenst kan de bouwheer dit overlaten aan een landmeter.

2. Grondsondering (bij nieuwbouw)
Tijdens de ontwerpfase is het noodzakelijk (zeker bij nieuwbouw) om een grondsondering te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Zij onderzoeken immers de bodemgesteldheid, waardoor we i.o.m. de ingenieur een economische funderingswijze kunnen toepassen. 

3. Stabiliteitsstudie (verplicht)
Tijdens de behandeling van de bouwaanvraag op de Technische Dienst van de gemeente, zal de ingenieur het project verder uitwerken i.f.v. de stabiliteit. Hij bepaalt wat de meest optimale funderingswijze is, berekent de grootte van de metalen liggers, kolommen, betonbalken en gewelven. 

4. Veiligheidscoördinatie (verplicht)
Voor het indienen van de bouwaanvraag dient het ontwerp nagezien te worden door de veiligheidscoördinator. Tijdens de uitvoering van de werken zal deze coördinator erop toezien dat alles conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd wordt. Hij maakt na de werken tevens een post-interventiedossier op, omvattende de as-built-plannen, de technische fiches van de gebruikte materialen, onderhoudsvoorschriften, fotomateriaal tijdens de werken enz… Dit post-interventiedossier is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning! 

5. E.P.B.-Verslaggever (verplicht)
Bij het indienen van de bouwaanvraag zal de architect alle gegevens m.b.t. isolatie en ventilatie overmaken aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Energie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Hij doet tevens aangifte bij de officiële instanties en controleert de effectieve uitvoering van de voorziene energie-maatregelen. 

6. Studie technieken (grote projecten)
M.b.t. de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect een algemeen concept voorstellen. De gedetailleerde uitwerking gebeurt door de installateurs zelf (vb. berekening vermogen ketel, …). Mogelijk dient de bouwheer bijkomend beroep te doen op een extern studiebureau voor de uitwerking van de (speciale) technieken (vb. verluchting, brandbestrijding, lift, domotica, alarm…).

7. Studie akoestiek (specifieke projecten)
Tijdens het ontwerp zal de architect advies verlenen mbt het akoestiek. Mogelijk (afhankelijk van de programma van het project) zal de architect de bouwheer vragen een externe studiebureau voor het akoestiek.

8. Studie interieur (optioneel)
Het interieurontwerp (ingemaakte kasten, keuken, decoratiewerken) is niet inbegrepen in de architectuuropdracht. Wel stellen wij een basisplan van de keuken en badkamer ter beschikking, dat verder kan uitgewerkt worden door de keukeninstallateur.

9. Studie buitenaanleg (optioneel)
De stabiliteit van de terrassen aansluitend aan de woning wordt bekeken door de ingenieur en de uitvoering tijdens de werken. Het tuinontwerp is niet inbegrepen in de architectuuropdracht. 

10 Bijkomende opdrachten
• Plaatsbeschrijving aanpalende panden;
• Dossier muurovername;
• ...

 

 

Sleutel-op-de-deur

 

Wij kunnen u ook uw nieuwbouw- of verbouwingsproject volledig sleutel-op-de-deur afwerken. 
De Belgische Wetgeving geeft alvast de juiste richting aan: u bent verplicht te werken met een architect. Dat is zo sinds 1939, toen het beroep van architect in ons land wettelijk beschermd werd.

De Orde van Architecten, opgericht in 1963, heeft een aantal deontologische regels vastgelegd waaraan elke architect zich moet houden in het belang van de bouwheer.

Desondanks garanderen bovenstaande regels en wetten nog geen garantie tot tevredenheid. Heel wat mensen laten zich verleiden tot het bouwen van een sleutelklare woning, die meestal slechts beperkt is aangepast aan de specifieke wensen van de bouwheer.

Van de creatieve inbreng van de architect is nog nauwelijks sprake. Die formule heeft nochtans ook voordelen: u hoeft zich geen zorgen te maken over de opvolging van het project en de prijs van uw woning ligt min of meer vast. Daartegenover staat wel dat u genoegen moet nemen met een anoniem serieproduct.

Er bestaat een manier om originaliteit te combineren met een vooraf bepaald budget en een vastgelegde termijn: de formule van architecten-bouwers. 

Formule Architecten-Bouwers

rchitecten-bouwers is een vereniging zonder winstoogmerk die is opgericht in 1985 met als voornaamste doelstelling: de bouwheer kwaliteitsarchitectuur bieden samen met een waarborg m.b.t. de prijs en de bouwtermijn.

De leden van deze vzw zijn zelfstandige architecten, ingeschreven bij de Orde van Architecten. Bij hun aansluiting krijgen ze allen een extra opleiding waarbij ze alles vernemen over de ab-formule. Tweemaal per jaar volgen de leden tevens een vormingsweekend. Voor de architecten is dit een gelegenheid tot bijscholing en specialisatie, maar ook tot ontmoeting en uitwisseling van ervaringen, wat de kwaliteit van hun werk ten goede komt.

Een zelfstandig architect kan slechts in zeer beperkte mate naar buiten treden, de vzw architecten-bouwers kan meer. Oorspronkelijk was het deze vzw die de ab-formule propageerde doch omdat het ab-idee meer en meer weerklank vond, groeperen we sinds enige jaren de activiteiten die specifiek gericht zijn naar de bouwheer in de nv dienstencentrum architecten-bouwers.
Terwijl de vzw architecten-bouwers zich richt naar de architecten verzorgt de nv dienstencentrum architecten-bouwers de contacten met de bouwheer. Zij promoot de ab-formule op bouwbeurzen: zowel op Batibouw als op regionale beurzen heeft zij een vaste stek. Architecten-bouwers is ook aanwezig in woon- en dagbladen en nu uiteraard ook op de informatiesnelweg.

Wanneer bouwheer en architect tot een akkoord gekomen zijn, tekenen beide partijen een definitieve overeenkomst waarin de opdracht van de architect-mandataris nauwkeurig omschreven is. 

De Architect-Mandataris

Een architect is niet automatisch mandataris voor zijn klant. Hij of zij voert een opdracht uit op rekening van de bouwheer, maar niet in diens naam, dus vertegenwoordigt de architect de bouwheer niet.

Toch kan een architect als mandataris optreden, zoals expliciet voorzien in het artikel 10.3 van de deontologische code: “De architect mag door de bouwheer belast worden om in naam van en voor rekening van deze laatste het geheel van de handelingen te verrichten die de verwezenlijking van een bouwwerk meebrengen".

In de formule architecten-bouwers bevat deze overeenkomst nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. Hierdoor kan de architect er voor zorgen dat de uitvoering van uw bouwproject perfect verloopt. De architect kan namelijk zelf aannemers en leveranciers selecteren en met hen contracten sluiten in naam en voor rekening van de bouwheer. Een hele last die van uw schouders valt.

Bij een goed beheer van het budget kan de kostprijs bij de eindafrekening mogelijk lager uitvallen dan begroot. Die besparing komt vanzelfsprekend ten goede aan de bouwheer.
Kort gezegd: u vertelt de architect welk gebouw u wilt, u geeft uw aanmerkingen op de voorontwerpen en zo groeit uw hoogst persoonlijke woning of project. En al die administratie en technische beslommeringen? Daarvoor zorgt uw architect. Zeker als u kiest voor de formule van architecten-bouwers. 

Bouwen met zekerheid

De uitgebreide service is het eerste luik van de formule architecten-bouwers. Het tweede luik is een verzekering van het geraamde budget en de bouwtermijn. Die verzekering wordt toegestaan op basis van een volledig dossier van uw project, opgesteld door de architect.

De nv dienstencentrum architecten-bouwers (nv dab) is opgericht om een degelijke controle van de bouwdossiers uit te voeren. De nv dab fungeert vooral als controle-organisme, maar verleent daarnaast ook technisch, juridisch en administratief advies.

Het dossier van de architect-mandataris wordt door een professionele architect-verificateur gecontroleerd. Zijn eventuele opmerkingen worden besproken door een onderzoekscomité van ervaren architecten. Uiteindelijk sturen ze het aanvraagdossier door naar de verzekeringsmaatschappij, teneinde de prijs- en termijnwaarborg te bekomen.

Op die manier doorloopt elk dossier verschillende niveaus: de verificateur, het onderzoekscomité en tenslotte de verzekerings-maatschappij. Voor die laatste betekenen de voorafgaande controles een hele geruststelling. Dankzij dit studiewerk dekt de verzekeraar de risico's tegen de meest voordelige premie.

De Garantie

Bij overschrijding van het budget en/of de bouwtermijn, is er een dekking tot 35% van de overeengekomen prijs. Bij termijnoverschrijding is er een vergoeding van 1/4000ste van de gewaarborgde prijs per kalenderdag. De prijsoverschrijding wordt aan de bouwheer uitgekeerd zonder vrijstelling.

Budget en bouwtermijn zijn gewaarborgd:
De polis is van kracht zodra de bouwvergunning en de eventuele hypothecaire lening zijn toegezegd en na betaling van de premie (1% van het verzekerde risico).

Voor haar advies en voor de dossiercontrole vraagt de nv dienstencentrum architecten-bouwers een percentage op de uitvoeringsprijs, dat afneemt naarmate de woning duurder is (van 1,4 tot 0,9 % van het verzekerde risico).

De architecten van de vzw architecten-bouwers weten ook echt wat prijzen zijn - hoe zouden ze anders een prijswaarborg kunnen geven ? En ze weten perfect met aannemers om te gaan - hoe kunnen ze anders een bouwtermijn garanderen?

Die continue controle laat toe te werken aan de beste verhouding prijs/kwaliteit.

Een transparante formule

Op elk ogenblik kan de bouwheer aan de architect vragen om verslag uit te brengen over de vorderingen. Een goede, open en eerlijke verstandhouding en voortdurende communicatie tussen bouwheer en architect blijven belangrijk.
Zo blijft het mogelijk om wijzigingen aan te brengen, ook als het project reeds in uitvoering is.

Voor de betaling van de aannemers maakt architecten-bouwers gebruik van een provisioneringssysteem, dat is vastgelegd in het contract. Naarmate de werken vorderen stort de bouwheer de nodige bedragen op een rekening die volledig zijn eigendom blijft, maar die op naam van de architect staat: een zogenaamde gepersonaliseerde derdenrekening. Met dit geld betaalt de architect de aannemers stipt en correct.

De architect heeft geen enkele binding met de aannemers. Hij kiest uitsluitend aannemers en leveranciers waarvan hij weet dat ze goed werk leveren tegen een redelijke prijs en bovendien betrouwbaar zijn. Ook de opdrachtgever kan aannemers aanraden.

Op het einde van de werken bevestigt de opdrachtgever de aanvaarding der werken bij de voorlopige oplevering. 

Conclusie Architecten-Bouwers

De bouwformule van architecten-bouwers leent zich uitstekend tot het realiseren van diverse gebouwentypes. Reeds meer dan 1000 projecten, waaronder woningen, industrie-gebouwen, groepsprojecten, verbouwingen en appartementen werden gerealiseerd onder deze formule.

Architecten-bouwers past een formule toe die het moderne antwoord is op de hoge verwachtingen van al wie wil bouwen. Ze waarborgt u van bij de start de totaalprijs en de bouwtermijn. Toch de moeite waard daar iets meer over te vernemen!

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.


PROJECTEN IN UITVOERING

 

 


Foto's van de site

STAND VAN ZAKEN & UITGEVOERDE WERKEN

·      Funderingswerken + gedeelte riolering;

·      Metselwerk, beton en staal gelijkvloerse verdieping;

·      Afdek gelijkvloerse verdieping ;

 ·     Metselwerk dragende muren eerste verdieping (in uitvoering)


Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

 

  

 

ADDR

 

Architectuurbureau

Didier De Reymaeker

 

GSM     0473 500 706

Email    info@addr.be

URL      www.addr.be

 

 

 

 

  


Didier De Reymaeker, architect

info@addr.be

Frankrijklei 34, 2000 Antwerpen

BE 0510 411 509

Ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Antwerpen: Rucaplein 104, 2610 Antwerpen - tel 03 239 78 58 https://www.architect.be/nl/de-orde/raden/provinciale-raad-antwerpen/

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-reymaeker-didier/4462/

Verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).

Het reglement: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/